Archimandriet Hildebrand (Francis Vandermaelen)

zondag voor de Doop des Heren in de Jordaan

Lezing uit de 2° Brief van de Apostel Paulus aan Timoteus: 2 Tm 4, 5-8

Broeders en zusters:  

Waarde Timóteüs: blijf nuchter bij alles, aanvaard uw lijden, doe het werk van een evangelist, wijd u geheel aan uw dienst. Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard.  Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst.

Begin van het Evangelie van de Evangelist Marcus: Mc 1, 1-8

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er  geschreven  staat  bij  de  profeet Jesaja: Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, zo trad Johannes op in de woestijn en doopte; hij preekte een doopsel van bekering  tot  vergiffenis  van  zonden. Heel  de  landstreek  Judea  en  alle  inwoners  van  Jeruzalem  trokken  naar  hem  uit  en  lieten  zich  door  hem  dopen in  de  rivier  de  Jordaan,  terwijl  zij  hun  zonden  beleden.  Johannes  ging  gekleed  in  kameelhaar  met  een  leren gordel  om  zijn  lendenen;  hij  at  sprinkhanen  en  wilde  honing.  Hij  predikte:  Na  mij  komt  die  sterker  is  dan  ik,  en  ik ben  niet  waardig  mij  te  bukken  en  de  riem  van  zijn  sandalen  los  te  maken.  Ik  heb  u  gedoopt  met  water,  maar Hij zal u dopen met de H. Geest.

 

Homilie

Het beeld van Jezus Doop in de Jordaan is de meesten onder ons bijgebleven vanuit onze kinderjaren met prenten uit onze catecheseboeken of zoals de ikoon van Jezus doop hier eveneens dit mysterie onder ons aanwezig brengt. Maar we zijn er helemaal niet mee vertrouwd als we spreken van Jezus doop op het kruis. Dat klinkt in onze oren heel vreemd, want we hebben nooit Jezus Kruis zijn doopsel genoemd. En toch… Nu we Jezus Doop vieren moeten we ook heel even luisteren hoe Jezus zelf over zijn doopsel spreekt. Tweemaal heeft Hij dat gedaan en eigenaardig, Hij spreekt niet over de Jordaan. De eerste keer, op zijn tocht naar Jeruzalem, in het kader van zijn lijdensvoorspellingen, zegt Hij aan zijn leerlingen: “Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd  voel Ik mij totdat het is volbracht.” En op het kruis, juist daar zegt Hij: “Het is volbracht.” Een tweede maal aan het adres van de zonen van Zebedeüs, die een goede plaats beogen in zijn Koninkrijk zegt Hij:”Zijt gij in staat de beker te drinken die Ik drink, en met het doopsel gedoopt te worden, waarmee Ik gedoopt word?” Ook hier weer zinspeelt Jezus op zijn lijden en dood op het kruis.Hiermee wordt het ons duidelijk dat Jezus doop niet iets is van één moment, maar dat zijn leven één doop is, van de Jordaan tot het kruis. Bij de doop in de Jordaan wordt Hij op weg gezonden voor een leven van dienstbaarheid, kleinheid en eenvoud. Daar begint hij de zondige mensheid binnen te groeien, wordt Hij het Lam Gods met alle schuld beladen. Op een mysterievolle wijze neemt Hij de donkere, de bedorvene, de zondige kant van de mensheid op zich. Maar tegelijk wordt Hij hier ook met de Geest gezalfd of nog beter gezegd doorbreekt  Gods Geest waarvan Hij helemaal vervuld is zichtbaar zijn leven. In dit doopgebeuren wordt het geheim van Gods Menswording zichtbaar. Hier voltrekt zich de Theophanie (de Godsverschijning). En zoals het water aan de beginfase van Gods schepping lag, zo is ook nu weer het water en de heiliging er van bij Jezus doop het vertrekpunt van het heilbrengend herscheppingswerk van Christus tot en met het vergieten van zijn bloed op het kruis. Vanuit dit doopsel zal Hij nu naar de mensen gaan doorheen de bladzijden en de verhalen van het Evangelie. Hij zal naar hen kijken met Gods goedheid in zijn ogen, hen genezen met Gods kracht in zijn handen, hen liefhebben met Gods liefde in zijn hart, hen bevrijden met Gods boodschap in zijn mond, hen vergeven met Gods barmhartgheid in zijn woorden.  Hij zal dat alles doen tot het doopsel in Hem helemaal volbracht is in de dood op het kruis, waar Gods goedheid , Gods kracht, Gods liefde, Gods boodschap en Gods barmhartigheid hun hoogtepunt bereiken en waar Hij als Verrezene ten volle de Geest zal geven die zich dan op het Pinksterfeest in storm en vuur zal manifesteren. Hier wordt dan ook de Kerk geboren en worden we met zijn Geest gedoopt, ondergedompeld in het water dat sinds Christus’doop in de Jordaan, in lijden en in dood, als drager van de heilige Geest over de mensheid stroomt.

Vandaag is Jezus woord dan ook tot ons gericht: “Zijt gij bereid met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word? “ M.a.w. Wilt ge naar de mensen kijken met Jezus goedheid, wilt ge mensen vergeven met zijn barmhartigheid, wilt ge mensen bevrijden met zijn boodschap, wilt ge mensen liefhebben met zijn liefde, in één woord wilt ge uw hele bestaan openstellen voor Hem, zodat Hij door mensen in heel uw wezen wordt ervaren?