Archimandriet Hildebrand (Francis Vandermaelen)

Pinksteren

Lezing uit de Handelingen der Apostelen 2,1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: `Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.'

 Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes 7,37-52; 8,12

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: 'Heeft iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.' Hiermee doelde Hij op de Geest die men zou ontvangen als men tot geloof in Hem kwam. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

 Onder het volk waren er die bij het horen van deze woorden zeiden: 'Dit is werkelijk de profeet.' Sommigen beweerden: 'Hij is de Messias.' Maar er waren er ook die zeiden: 'De Messias komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat de Messias uit het geslacht van David komt en uit Betlehem, de woonplaats van David?' Zo ontstond er verdeeldheid over Hem onder het volk. Er waren er die Hem wilden grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe. Toen de gerechtsdienaren bij de hogepriesters en farizeeën terugkwamen, vroegen dezen: 'Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?' De dienaars zeiden: 'Nog nooit heeft een mens zo gesproken!' Waarop de farizeeën antwoordden: 'Hebben jullie je ook al laten misleiden? Heeft een van de leiders Hem geloof geschonken? Of iemand van de farizeeën? Maar dat volk, dat de wet niet kent, vervloekt zijn ze!' Nikodemus, de man die indertijd naar Jezus toe was gekomen, iemand uit hun eigen kring, merkte op: 'Sinds wanneer staat de wet ons toe iemand te veroordelen zonder hem eerst te horen en ons over zijn daden een oordeel te vormen?' Maar hij kreeg als antwoord: 'Bent u soms ook een Galileeër? Zoek het maar na en u zult zien: uit Galilea komen geen profeten!' Weer richtte Jezus zich tot hen: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten.'

Homilie

Het pinksterverhaal komt ons heel bekend voor en toch voelen wij ons tegenover dat verhaal wat onwennig. We weten niet goed wat gedaan met dat gedruis als een stormwind, met die tongen als vuur en met die vreemde talen.

Maar hebben we ons al eens afgevraagd wat de schrijver met die beelden wel wilde beduiden?

Want het Pinksterverhaal vertelt ons wel iets over God, die in mensen onweerstaanbaar aan het werk is. En vermits wij over God maar kunnen spreken met beelden, vertelt God dan ook op Pinksteren in beelden over zichzelf. Hij manifesteert zich zoals eertijds op de Sinaïberg in storm en vuur. Het is dezelfde God ook die in het oerbegin zijn levensadem over de chaos liet gaan en die de mensen bijeenbracht in zo’n harmonie dat ze elkaar konden verstaan.

En wat vertelt die wind dan over Hem?  Wind is ongrijpbaar, is moeilijk te lokaliseren, we kunnen hem ook niet zien en toch voelen we zijn kracht. Hij is ook niet duidelijk aan te wijzen en toch werkelijk aanwezig. Daarenboven is zijn werking geheimzinnig. We merken meer van het resultaat dan van hemzelf. Wel dat alles vertelt de wind over de Geest.

En wat vertelt het vuur over de Geest? Vuur geeft licht, vuur is een bron van energie, vuur loutert, het breidt zich ook snel uit, vuur geeft warmte, schept sfeer en intimiteit. Welnu zo ook de Geest.

En tenslotte is er nog de eenheid van taal waardoor mensen elkaar verstaan over verschillen heen.

Ja, waar er een goede geest aanwezig is, is er harmonie en kunnen mensen elkaar verstaan, ook al spreken ze niet dezelfde taal. Het talenwonder contrasteert hier met taal verwarring.

Dierbaren, dat alles is de rijkdom van Gods Geest op het Pinksterfeest. Pinksteren wil aldus alle aandacht  trekken op God, die in ons en zelfs buiten ons om, aan het werk is en aan het werk blijft, geheimzinnig als de wind of soms als een zachte bries, maar ook krachtig als een vuur dat zich verbreidt of licht brengt in het duister van ons bestaan, dat ons gelukkig maakt in het diepst van ons hart en in een harmonie waardoor we elkaar kunnen verstaan, want waar Gods Geest is, is er ook eenheid, verbondenheid, communio.  Ja, zo komt die heilige Geest tot ons.

Paulus somt zijn goede vruchten op: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,zachtheid en ingetogenheid. We hoeven Hem dus niet ver te zoeken, want Hij is werkzaam aanwezig in ons eenvoudig, arm en dagdagelijks leven. Hij wil echter wel ontvangen worden.

Jezus zegt“Ontvangt de heilige Geest”. Ontvangen is een bewust vrije daad tussen de gast en de gastheer of vrouw. Vanouds wordt daarom om de heilige Geest gebeden. Hij wordt uitgenodigd bezit te nemen van onszelf. Het is kenmerkend in de Schrift: telkens vinden we degene die de Geest ontvangt biddend bezig.  De Geest is een gave waarop wij geen vat hebben. Wij kunnen Hem niet grijpen, maar slechts door Hem gegrepen worden. Daarom kunnen we alleen maar in deemoed om Hem vragen en al biddende ons ontvankelijk voor Hem open te stellen.

Kom, heilige Geest, licht dat vol zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed. Amen. Zalig Pinksterfeest!