Waarom byzantijnse diensten?

In 1993 heeft het toenmalige KIHO-KOOR, samen met de celebranten, het initiatief genomen om maandelijks een Byzantijnse Liturgie te celebreren in de Oude Abdij van Drongen (Gent). Telkens als we ergens celebreerden in de Byzantijnse ritus, valt ons de grote belangstelling van de gelovigen op voor deze ritus met haar diepe spiritualiteit. Daarom denken we er goed aan te doen om in eigen streek de mogelijkheid te scheppen om regelmatig de Goddelijke Liturgie bij te wonen. Soortgelijke initiatieven, o.a. in Nederland en in Duitsland, tonen aan dat hieraan een reële behoefte bestaat.

Onze doelstellingen kunnen we als volgt samenvatten:

1.      De aandacht van onze gelovigen erop vestigen dat buiten de Latijnse ritus, zoals wij die kennen in onze westerse landen, er heel wat christenvolkeren zijn, zowel katholieken als orthodoxen, die de Byzantijnse ritus volgen. Hiermee denken we dan onmiddellijk aan de Slavische volkeren, maar we mogen bv. ook de Arabische Christenen niet vergeten.

2.      De gelovigen de kans geven de oosterse spiritualiteit beter te leren kennen om aldus de westerse Kerk te inspire­ren en te verrijken. We willen geen gesloten groep vormen: het is niet de bedoeling mensen aan hun eigen parochie te onttrek­ken, maar veeleer vanuit de beleving van de oosterse traditie, waar mogelijk inspiratie door te geven aan westerse gemeenschappen en de zin voor het sacrale te stimuleren.

3.    Een beter kennen van de oosterse tradities kan alleen maar leiden tot een beter wederzijds begrip en tot bevordering van de oecumenische verstandhouding. Citeren we in verband hiermee de orthodoxe theoloog Boris Bobrinskoy tijdens een internationaal colloquium in de Abdij van Chevetogne (1 - 4 september 1992): "... het volledig aannemen van de oosterse ritus door contemplatieve gemeenschappen met het oog op een communio naar de diepte toe, lijkt mij een edelmoedige en loyale houding te zijn. Doorheen dat wat het liturgisch leven aan diepgang en authenticiteit meedraagt, de ikonen, de hymnografie, de liturgische gebaren, doorheen dit alles openbaart de Heilige Geest zelf het mysterie van de Kerk en gaat voor op de wegen van de eenheid. Maar ik meen, rekening houdend met de levenservaring van dom Lambert Beaudouin, dat deze weg een weg is van kruis en bijzondere beproevingen, waarbij deze gemeenschappen het voorwerp zijn van wantrouwen en onbegrip, zowel van latijns-katholieke zijde als vanwege de orthodoxen." (Service Orthodoxe de Presse, december 1992, p. 31-32, "... l'adoption plénière du rite oriental par des communautés contemplatives en vue d'une communion spirituelle en profondeur me semble une attitude généreuse et loyale. A travers ce que la vie liturgique véhicule de plus profond et de plus authentique, l'icône, l'hymnographie, les gestes liturgiques, à travers tout cela l'Esprit Saint Lui-même enseigne le mystère de l'Eglise et conduit sur les voies de l'unité. Mais je pense, tenant compte de l'expérience vécue par dom Lambert Beaudouin, que ce chemin est un chemin de croix et d'épreuves particulières où ces communautés sont l'objet de méfiance et d'incompréhension tant des catholiques latins que des orthodoxes." )

 

ir. Christine VAN LAERE, voorzitter van de vzw Angelskij Sobor